Hofmann, Franz Franz Hofmann

Professor Dr. , LL.M. (Cambridge), hat den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Technikrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg inne